Política de privadesa


En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) de desembre de 2018, informem:

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
  Identitat: Galícia Fernanda Bernárdez Rodríguez-SACBÉ IOGA
  Adreça postal: Carrer Modern, 53, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
  Telèfon: +34 645990856
  E-mail: info@sacbeyoga.com
 2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES.
  Us informem que les dades que ens faciliteu es tracten amb la finalitat de prestar els serveis oferts a través del web o atendre altres tipus de relacions que puguin sorgir com a conseqüència de les sol·licituds, gestions o tràmits que l'Usuari realitzi mitjançant la web.
  Les dades objecte de tractament seran aquelles que ens faciliti a través dels formularis que en cada moment contingui la pàgina oa través dels correus electrònics que l'usuari dirigeixi a les adreces de correu electrònic identificades a la mateixa, així com aquells altres que es generin durant el manteniment de la relació corresponent. Així mateix, de conformitat amb el que preveu l'RGPD es manté un registre d'activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes a l'RGPD.
  La informació personal no podrà ser utilitzada per a altres fins que les relacionades amb els serveis contractats o productes adquirits. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.
 3. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES
  La base legal per al tractament realitzat està basada en:
  -El consentiment atorgat per l'Usuari mitjançant l'acceptació de la present Política i la casella corresponent.
  -L'Usuari ha aportat les vostres dades personals en el marc d'una relació contractual o precontractual per a l'atenció de la vostra sol·licitud i/o consulta i per tant el vostre tractament és necessari per al manteniment d'aquesta relació.
  -Les obligacions legals aplicables a SACBÉ IOGA que requereixen del tractament dels dades personals dacord amb els serveis prestats, com aquelles relacionades amb qüestions tributàries.
  datos personales de acuerdo con los servicios prestados, como aquellas relacionadas con cuestiones tributarias.
  L'Usuari podrà, en qualsevol moment, revocar el consentiment per al tractament de les seves dades personals. En cap cas la retirada d'aquests consentiments no condiciona la prestació del servei, i/o l'execució de contractes amb SACBÉ IOGA.
 4. DADES PERSONALS QUE ES TRACTEN I PROCEDÈNCIA
  Les dades personals que tractem han estat facilitades pel mateix Usuari mitjançant l'enviament de correus electrònics o ús de les funcionalitats ofertes al Portal.
  L'ús dels apartats de contacte, emplenament de formularis i/o funcionalitats ofertes al Portal és voluntari. Això no obstant, l'emplenament de determinats camps del formulari o la seva facilitació mitjançant l'ús d'altres funcionalitats resulten necessaris per atendre i gestionar correctament la seva sol·licitud, per la qual cosa la negativa de l'usuari a facilitar la informació requerida impedirà a SACBÉ IOGA atendre-la i gestionar-la correctament. L'Usuari garanteix que les dades que ens facilita són veraces, exactes i complets. S'han de cancel·lar, esborrar o bloquejar les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat d'acord amb la legislació vigent. Si les dades personals aportades són d'un tercer, l'Usuari garanteix que us ha informat de la Política de Privadesa i ha obtingut la vostra autorització per facilitar les vostres dades amb les finalitats abans assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. L'Usuari es compromet i responsabilitza de la veracitat i correcció de les dades que ens facilita, comprometent-se a mantenir-les degudament actualitzades. El Portal pot incloure enllaços o enllaços a llocs de tercers. Les antedites webs no han estat revisades ni són objecte de controls sobre aquests pel portal. SACBÉ IOGA és present a Facebook, Instagram, Google amb la finalitat d'informar sobre els serveis que ofereix, així com qualsevol altra activitat i informació que es vulgui donar publicitat. En cap moment no obtindrà de les mateixes dades personals dels usuaris que hi interactuen, llevat que hi hagi autorització expressa. SACBÉ IOGA no podrà ser considerat en cap cas responsable dels continguts d'aquests llocs web ni de les mesures que s'adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal. Es recomana la lectura detinguda de les condicions dús i la política de privadesa daquests llocs. En cas d'estar interessat a activar un enllaç a la present pàgina ho haurà de comunicar a SACBÉ IOGA obtenint el consentiment exprés per crear l'enllaç. SACBÉ IOGA es reserva el dret d'oposició a l'activació d'enllaços amb el vostre lloc web.

 1. TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS.
  Les dades personals proporcionades per l'Usuari es conservaran mentre romangui donat d'alta al servei, mentre es mantingui la relació negocial, mentre l'Usuari no sol·licite la supressió, o durant el termini legal establert. Així mateix, es poden conservar quan siguin necessaris per al compliment d'una obligació legal o per a la formulació, l'exercici i la defensa de reclamacions. Si l'Usuari revoca el consentiment o exercita els drets d'oposició o supressió, les dades es conservaran bloquejades a disposició de l'Administració de Justícia durant els terminis establerts legalment per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les dades personals.
  Si el Usuario revoca su consentimiento o ejercita los derechos de oposición o supresión, sus datos se conservarán bloqueados a disposición de la Administración de Justicia durante los plazos establecidos legalmente para atender a las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los datos personales.
 2. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS
  SACBÉ IOGA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
  Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar ia garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a qui li faci accessible la informació.
 3. CESSIONS I DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS.
  Les dades no seran comunicades a tercers, llevat dels casos legalment previstos o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
 4. DRETS DELS USUARIS.
  Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
  L'Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. L'Usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, l'Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l'Usuari podrà oposar-se al tractament de les dades, per la qual cosa el responsable del tractament deixarà de tractar les dades, llevat que, per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. En aquells supòsits en què legalment sigui procedent, tindrà el dret a la portabilitat de les dades, la qual cosa implica que té dret a rebre les dades personals relatives a la seva persona que estiguem tractant i emmagatzemar-les en un dispositiu propi.
  Podeu exercitar davant SACBÉ IOGA en cas que siguin aplicables, els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat ia oposar-vos a ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant comunicación
  escrita acompanyada de fotocòpia del D.N.I. adreçada a la següent adreça: Carrer Modern, 53, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, email: info@sacbeyoga.com Igualment, us informem que podeu dirigir qualsevol tipus de reclamació en matèria de
  protecció de dades personals a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es, Autoritat de Control d'Espanya.